احاطه عجیب مرحوم قاضی به شاگردان

احاطه عجیب مرحوم قاضی به شاگردان

حضرت آقا حاج سید محمد حسن قاضی آقا زاده مرحوم قاضی فرمودند: خبر رحلت مرحوم مسقطی که از شاگردان برجسته مرحوم قاضی بوده و در حال سجده در یکی از مساجد جان داده بود را به آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی تلگراف نموده بودند... به...