مرحوم میرزا اسماعیل دولابی: بعضی آیه‌ها را در قلبتان بنویسید

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی: بعضی آیه‌ها را در قلبتان بنویسید

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: وقتی بنده دوست خدا شد چیزی را که دیگران نمی‌شنوند، او می‌شنود. چیزی را که دیگران نمی‌فهمند، او می‌فهمد، یعنی این طور که شما قرآن و حدیث را می‌شنوید، دیگران نمی‌َشنوند. شما با دل و...