چرا مزارع الملاح حلب برای ارتش سوریه اهمیت دارد؟

چرا مزارع الملاح حلب برای ارتش سوریه اهمیت دارد؟

مزارع الملاح در حومه شمالی حلب از اهمیت استراتژی بسیاری برای ارتش سوریه برخوردار است. به گزارش پرس شیعه؛ مزارع الملاح در حومه شمالی حلب که در کنترل ارتش سوریه و هم پیمانانش است، متشکل از مزارع میانی، شمالی و جنوبی است...