قانون اساسی آمریکا به داد برجام رسید!

قانون اساسی آمریکا به داد برجام رسید!

وتو خواهم کرد، موضوعی است که اوباما هر کجا از اصحاب کنگره بی وفایی دید آن را مطرح کرد. به گزارش پرس شیعه، "لغو تحریم‌ها" یکی از دو موضوع مهمی بود که شش قدرت جهانی را رو به روی ایران نشاند تا با منطق مذاکره این مهم،...