معلمان از مهم‌ترین بخش‌ های جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

معلمان از مهم‌ترین بخش‌ های جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش معلمان در جامعه امروز، معلمان را یکی از مهم ترین بخش های جامعه در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل دانست. به گزارش پرس شیعه؛ مسعود ثقفی افزود: تصور رایج در بحث اقتصاد و...