دفتر اقتصادی هرمزگان در استان مسندم عمان راه اندازی می شود استاندار هرمزگان خبر داد:

دفتر اقتصادی هرمزگان در استان مسندم عمان راه اندازی می شود

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: در سفر مدیران هرمزگان به عمان مقرر شد تا دفتر اقتصادی استان هرمزگان در استان مسندم عمان راه اندازی شود. به گزارش پرس شیعه، جاسم جادری عصر چهارشنبه پس از بازگشت از کشور عمان به بندرعباس...