با هزینه نظامی بحرین چند نفر خانه دار می شوند؟

با هزینه نظامی بحرین چند نفر خانه دار می شوند؟

آمارها نشان می دهد که حکومت آل خلیفه با مبلغ اختصاص داده برای خرید تسلحیات جهت سرکوب اعتراضات مردم می توانست بحران مسکن در بحرین را به طور کامل حل کند. به گزارش پرس شیعه، به نقل از سایت مراه البحرین، آمارهای انستیوی...