اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات معیشتی کشور است حضرت آیت الله علوی گرگانی:

اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی راه حل مشکلات معیشتی کشور است

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفتند: از مهمترین راهکارهای حل مشکلات کشور تلاش در زمینه اقتصاد مقاومتی است، نباید تولیدی های بزرگ کشور در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل باشند باید این کارگاه دوباره احیا و یا در مسیر تولید قرار...