نسبت «ما رأیت الا جمیلا» با مصائب عاشورا یادداشت؛

نسبت «ما رأیت الا جمیلا» با مصائب عاشورا

رضا اسماعیلی در یادداشتی به بررسی وجه حماسی قیام کربلا پرداخته و با اشاره به کتاب «حماسه حسینی» این موضوع را در شعر امروز مورد بررسی قرار داده است.  رضا اسماعیلی: با تامل و بازخوانی شعارها و رجزهای اصیل عاشورایی از...