بیماری همه گیر اعتیاد به هروئین در آمریکا

بیماری همه گیر اعتیاد به هروئین در آمریکا

گزارش سازمان ملل درباره مصرف مواد مخدر در جهان، آمارهایی درباره گستردگی استفاده از هروئین میان آمریکاییان ارائه کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل دربارۀ مواد مخدر نشان می دهد که "بیماری همه گیر"...