بازتاب اظهارات امیر قطر در زمینه گفت وگوی ایران و شورای همکاری خلیج فارس در مطبوعات کویت

بازتاب اظهارات امیر قطر در زمینه گفت وگوی ایران و شورای همکاری خلیج فارس در مطبوعات کویت

مطبوعات کویت در شماره امروز خود به انعکاس گسترده تماس تلفنی امیر قطر با رئیس جمهوری ایران و تاکید وی بر گفت و گوی سازنده میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پرداختند. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه های الرای،...