اشتباه غرب در تفکیک تروریسم خوب و بد/رابطه معارضین سوری و القاعده اعترافات تکان دهنده وزیر خارجه فرانسه:

اشتباه غرب در تفکیک تروریسم خوب و بد/رابطه معارضین سوری و القاعده

وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه ای با اذعان به رابطه معارضین سوری و القاعده و نگران کننده بودن آن، به اشتباه گذشته غرب در افغانستان در زمینه ایجاد تمایز میان تروریسم خوب و تروریسم بد اقرار کرد. به گزارش پرس شیعه؛ «ژان مارک...