کار فرهنگی حفظ جوانان از آلودگی و تشویق به حضور آنان در مساجد است آیت‌ الله موحدی کرمانی:

کار فرهنگی حفظ جوانان از آلودگی و تشویق به حضور آنان در مساجد است

آیت الله موحدی کرمانی گفت: کار فرهنگی چسباندن پوستر نیست، کار فرهنگی حفظ جوانان از آلودگی و تزریق معارف قرآنی در وجود آنان است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت‌ الله محمد علی موحدی کرمانی از مؤسسان و چهره‌های برجسته جامعه...