عربستان در کشتار شیعیان نیجریه سهیم است؛ در آتش سوختن ۵ هزار نیجریه ای معاون شیخ زکزاکی:

عربستان در کشتار شیعیان نیجریه سهیم است؛ در آتش سوختن ۵ هزار نیجریه ای

معاون شیخ زکزاکی از همه آزادی خواهان خواست هرگز در برابر جنایت های حکومت نیجریه که با حمایت اسرائیل و عربستان انجام و هدایت می شود، ساکت ننشینند و مسلمانان و شیعیان را یاری دهند. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ اسماعیل شعیب، شب...