مرحوم دولابی: ما معشوق هستیم!

مرحوم دولابی: ما معشوق هستیم!

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: همه شما معشوق بودید. اینجا که نشسته‌ای، از لای قنداق درت آوردند، آوردند اینجا. بلکه هنوز از قنداق در نیامده اینجا نشسته‌ایم! هنوز توی قنداق هستیم، مراقب‌مان هستند، نمی‌توانیم...