معصومیت دنیای کودکانه را از بین نبریم یادداشتی از حجت الاسلام مهدوی زادگان؛

معصومیت دنیای کودکانه را از بین نبریم

ذهنیت های هرزه حق انتخاب سبک زندگی کودک در آینده را می گیرند بلکه معصومیت کودکانه را هم از او سلب کرده اند. اینها همه برای آن است کودکان در آینده با هرزگی مردان و زنان هوسباز کنار آیند. متن زیر یاداشتی از حجت الاسلام...