مفتی اعظم مصر خواستار همکاری دوجانبه با شیعیان جهت ممانعت از انجام اقدامات فرقه‌ ای شد

مفتی اعظم مصر خواستار همکاری دوجانبه با شیعیان جهت ممانعت از انجام اقدامات فرقه‌ ای شد

مفتی اعظم مصر، همگرایی و ایجاد روابط حسنه با شیعیان برای طرد تروریسم را خواستار شد و بر ضرورت مقابله با فعالیت افراد و گروه‌های تندرو و افراطی تأکید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ «شوقی علام» علام با بیان این مطلب گفت:...