شناخت مقام امام علی (ع) نیازمند درک عالی قرآن کریم است آیت الله وحید خراسانی؛

شناخت مقام امام علی (ع) نیازمند درک عالی قرآن کریم است

حضرت آیت الله وحید خراسانی شناخت مقام و مرتبه امام علی (ع) را نیازمند شناخت کامل اسرار درون قرآن کریم دانستند. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله وحید خراسانی، امروز در درس خارج خود در مسجد اعظم گفتند: حاکم، در مستدرک،...