مکاشفه امام حسین علیه السلام‏

مکاشفه امام حسین علیه السلام‏

دیده حقّ بین حضرت حسین علیه السلام در مکاشفه اى در سحرگاه شب عاشورا حقیقت این دو گروه متضاد را مشاهده کرد، و بر اساس مکاشفه آن حضرت از گروه حقّ، تعبیر به گروه آسمانى، عرشى و ملکوتى، و از گروه باطل به عنوان زمینى یاد شده...