برجام کار بزرگ ملت است نه دولت روحانی در مراسم روز جهانی کارگر:

برجام کار بزرگ ملت است نه دولت

رییس‌ جمهوری کارگران را افتخار دولت و ملت دانست و تاکید کرد: کارگران کشور بی توجه به برخی سخنان ناامیدکننده، متحد، منسجم و امیدوار به آینده روشن، به کار و تلاش برای ساختن ایران اسلامی ادامه دهند و بدانند دولت نیز با همه...