انقلاب اسلامی و بازسازی هویت ملی در ایران

انقلاب اسلامی و بازسازی هویت ملی در ایران

بحث از «هویت ملی» در چند سال اخیر در کانون توجه پژوهشگران در ایران بوده است. بیشتر پژوهشگرانی که با رویکرد فلسفی و کلان به این بحث پرداخته اند، معتقدند مؤلفه های هویت ملی در ایران در عصر حاضر از سه حوزه «ایران»، «اسلام» و...