آخوند کاشی عارفی وارسته و فیلسوفی حکیم در برنامه ضیافت مطرح شد؛

آخوند کاشی عارفی وارسته و فیلسوفی حکیم

آخوند کاشی حکیمی عارف بود که شاگردانش در طیف های مختلف از قبیل شاعر، حکیم، طبیب، ادیب، سیاس، عارف، فیلسوف و دیگرعلوم بودند و در و دیوار با او ذکر می گفتند. به گزارش پرس شیعه؛ منوچهر صدوقی سها، کارشناس عرفان و فلسفه در...