احترام به دیگران ؛ آینه‌ ای باشید برای کودکانتان

احترام به دیگران ؛ آینه‌ ای باشید برای کودکانتان

می‌توان گفت رفتاری که امروز مانند دیروز‌ نیست و به دست فراموشی سپرده شده است، احترام به دیگران، مخصوصا به بزرگان است. در واقع یکی از مهارت‌ های ارتباطی که در گذشته قدر و قیمتی داشت، احترام به یکدیگر بود.  می‌توان گفت...