رهیافت اسلامی در علم اجتماعی پژوهشگر حوزوی تبیین کرد؛

رهیافت اسلامی در علم اجتماعی

مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تازگی تحقیقی با عنوان «رهیافت اسلامی در علم اجتماعی» را به پایان رسانده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه...