نقدی بر آراء مهدی حائری یزدی ؛ آنارشیسم سیاسی پنهان

نقدی بر آراء مهدی حائری یزدی ؛ آنارشیسم سیاسی پنهان

حکومتی که حائری یزدی از آن سخن گفته است، ریشه در حکمت عملی ندارد. نظریه سیاسی مالکیت مشاع یا وکالت که وی مبتکر آن بوده است، یک نظریه شبه مدرن است. متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام مهدوی زادگان «نقدی بر آراء مهدی حائری...