علامه رفیعی از بزرگترین علمای قرن اخیر بود آیت الله مصطفوی:

علامه رفیعی از بزرگترین علمای قرن اخیر بود

آیت الله مصطفوی، استاد فلسفه در همایش بزرگداشت علامه رفیعی قزوینی گفت: مرحوم رفیعی از بزرگترین علمای قرن اخیر بود و بر همه علوم اشراف کامل داشت. وی هم دانشمند بود و هم یک معلم به تمام معنا. به گزارش پرس شیعه؛ مراسم...