تمایزات مفهوم مختار عدالت در مقابل سایر مکاتب باید مشخص شود یک محقق:

تمایزات مفهوم مختار عدالت در مقابل سایر مکاتب باید مشخص شود

نماینده مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصاد بومی گفت: اگر عدالت منطق و محور هماهنگ کننده نظریه پیشرفت اسلامی باشد باید تمایز مفهوم مختار را از عدالت در مقابل سایر مفاهیم از عدالت مشخص شود. به گزارش پرس شیعه به نقل از...