پاسخ به شایعه :عزاداری و مراسم مذهبی شیعه در مساجد بر خلاف تعالیم قرآن

پاسخ به شایعه :عزاداری و مراسم مذهبی شیعه در مساجد بر خلاف تعالیم قرآن

شبهه برخی این شبهه را القا می کنند که بنا بر ایه ۱۸ سوره جن مساجد اختصاص به خداوند دارد و شیعه بر خلاف این آیه مراسم مذهبی و عزاداری محرم را در مساجد انجام می دهد. پاسخ در پاسخ این شبهه بحث را در آیه شریفه متمرکز می کنیم: در...