موعود عالی ترین آرمان های دینی را محقق می سازد عضو انجمن موبدان تهران:

موعود عالی ترین آرمان های دینی را محقق می سازد

عضو انجمن موبدان تهران گفت: مهم‌ترین ویژگی سوشیانت به عنوان نجات دهنده در آئین زرتشت این است که می‌توانند عالی‌ ترین آرمان‌ های دینی را که عدالت، راستی، اندیشه نیک و به طور کلی تمامی صفات اهورامزدا خداوند یکتاست، بر...