نپرداختن به اخلاق اعتقادات را زیر سئوال خواهد برد آیت الله مصباح یزدی در جمع اساتید اخلاق:

نپرداختن به اخلاق اعتقادات را زیر سئوال خواهد برد

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) گفت: ترویج اخلاق صرفا یک امر استحبابی و فضیلت نیست، بلکه از اوجب واجبات است که نپرداختن به آن، حتی اعتقادات را نیز زیر سئوال خواهد برد. به گزارش پرس شیعه؛ رئیس مؤسسه آموزشی و...