سه عامل شکل گیری شخصیت مولود کعبه

سه عامل شکل گیری شخصیت مولود کعبه

هنگامى که مادر حضرت على (ع) نوزاد را خدمت پیامبر (ص) آورد با علاقه شدیدِ آن حضرت نسبت به کودک رو به رو شد. پیامبر (ص) از وى خواست که گهواره حضرت على (ع) را در کنار رختخواب او قرار دهد؛ نه تنها پیامبر (ص) گهواره حضرت على (ع) را در...