دسته قیچی تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی در دست بریتانیاست تحلیلگر مسائل سیاسی:

دسته قیچی تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی در دست بریتانیاست

جریان تکفیری شیعه (تشیع انگلیسی مکمل راهبردی جریان تکفیری سنی (تسنن آمریکایی) است و در عین حالی که مقابل هم هستند، اما مثل دو لبه قیچی برش واحدی دارند و دسته قیچی هم در دست سرویس های جاسوسی بریتانیا است. به گزارش پرس...