منشأ نابسامانی های اجتماعی ریاست نا اهلان بر جامعه است استاد حوزه علمیه قم:

منشأ نابسامانی های اجتماعی ریاست نا اهلان بر جامعه است

استاد حوزه علمیه قم گفت: سکوت در برابر کفر خیانت به حق است و خاطی جرمش با سران جبهه کفر برابر بوده و اسلام ریشه نابسامانی های اجتماعی را در ریاست نا اهلان بر جامعه می داند. به گزارش پرس شیعه؛ خانم رانی زنجانی، استاد حوزه...