عربستان با حمایت از گروهک منافقین وقت خود را هدر می دهد «ناتالی گوله»:

عربستان با حمایت از گروهک منافقین وقت خود را هدر می دهد

«ناتالی گوله» سناتور فرانسوی و عضو کمیسیون امور خارجه سنا در سخنانی تاکید کرد که عربستان با حمایت از گروهک منافقین وقت خود را هدر می دهد و این گروهک در ایران جایگاهی ندارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، «ناتالی...