بررسی سیر تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می‌کند:

بررسی سیر تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس

نشست نظم امنیتی خلیج فارس روز چهارشنبه با سخنرانی دکتر «آرشین ادیب مقدم» و دکتر «نادر انتصار» در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه، روز چهارشنبه (۵ اسفند) در نشستی تحت عنوان «نظم امنیتی...