عربستان سعودی و هنر شکست نویسنده لبنانی؛

عربستان سعودی و هنر شکست

عربستان سعودی در تحقق تمام خواسته‌های خود ناکام مانده است، چرا که ژنرال السیسی اجلاس سران کشورهای اسلامی استانبول را تحریم کرد، در مقابل هم ترکیه و پاکستان تصمیم گرفتند، منافع عالیه کشورهای خود را مدنظر داشته...