احکام نذر و وقف در عزاداری ها

احکام نذر و وقف در عزاداری ها

نذر آن است که انسان ملتزم شود کار خیری را برای خدا به جا آورد و یا کاری که نکردن آن بهتر است، برای خدا ترک کند.  تمام اعمال و رفتار انسان ها، چه فردی و چه اجتماعی، مشمول حکمی از احکام شرعی می باشد و تمام موضوعاتی که به...