سهم اسرائیل در قرارداد جدید مصر و عربستان

سهم اسرائیل در قرارداد جدید مصر و عربستان

نصری المجالی نویسنده مطبوعاتی اردن که به دربار پادشاهی نزدیک است ، سال ۲۰۱۲ گفته بود که جزایر صنافیر و تیران اصولاً متعلق به عربستان است ولی این کشور که قدرتمندترین کشور عربی است، بر سر این دو جزیره به زودی با اسرائیل...