توافق هسته‌ای برای ایران در نظام بین‌الملل فرصت ایجاد کرده است استاد دانشگاه شیراز:

توافق هسته‌ای برای ایران در نظام بین‌الملل فرصت ایجاد کرده است

استاد روابط بین الملل دانشگاه شیراز در مورد مشروعیت ایران پس از برجام گفت: توافق هسته ای در عرصه بین المللی برای ایران فرصت بوده اما در بحث منطقه ای سبب افزایش تهدید ها شده است. به گزارش پرس شیعه؛ نشست «بررسی نظم امنیتی...