قانون اساسی افغانستان از زمان ایجاد تا کنون نقض شده است براساس یک گزارش تحقیقی:

قانون اساسی افغانستان از زمان ایجاد تا کنون نقض شده است

نقض قانونی اساسی افغانستان در طول این سالها از سوی هر سه نهاد دولتی (قوه مجریه، مقننه و قضائیه) این کشور صورت گرفته و بیشترین نقض قانونی اساسی در این کشور از سوی قوه اجرائیه بوده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از «آوا»،...