باید از تجارب نهضت سواد آموزی برای افغانستان استفاده کرد معاون سوادآموزی وزارت معارف افغانستان:

باید از تجارب نهضت سواد آموزی برای افغانستان استفاده کرد

معاون سواد آموزی وزارت معارف افغانستان گفت: باید از دستاوردها و تجارب سازمان نهضت سواد آموزی ایران برای مردم افغانستان استفاده کرد. به گزارش پرس شیعه؛ محمد رحیمی در دیدار با رئیس سازمان نهضت سواد آموزی، ضمن تشکر از...