نیرنگ آمریکایی که باعث شد روسیه قید تفاهم را بزند

نیرنگ آمریکایی که باعث شد روسیه قید تفاهم را بزند

تا پیش از آنکه مذاکرات آمریکا و روسیه دربارۀ سوریه نقش بر آب شود، چیزی تا دستیابی دو طرف به توافق باقی نمانده بود. عمق اختلافات چنان زیاد شده است که دیدار پوتین و اوباما در حاشیۀ نشست گروه ۲۰ نیز نتوانست به شکل گیری...