شناسایی مخرج مشترک‌های فرهنگی اقوام ایرانی در قالب نشست های تخصصی صورت گیرد؛

شناسایی مخرج مشترک‌های فرهنگی اقوام ایرانی

سنندج- مدیرمرکز پژوهش‌های کردستان شناسی دانشگاه کردستان بربرگزاری نشست های تخصصی به منظور شناسایی مخرج مشترک‌های فرهنگی اقوام ایرانی تاکید کرد. به گزارش پرس شیعه، امید قادرزاده سه شنبه شب در نشست تخصصی کُرد و فرهنگ...