نخستین نشست اطلاع رسانی همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی

نخستین نشست اطلاع رسانی همایش جنسیت و خانواده در نگاه علامه طباطبایی

نخستین نشست اطلاع رسانی همایش جنسیت وخانواده در نگاه علامه طباطبایی (ره) با حضور خانم دکتر علاسوند دبیر علمی همایش برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده نخستین نشست اطلاع رسانی همایش «جنسیت...