شب پرخاطره هنرمندان و نویسندگان با یاد شهید سیاح طاهری در حوزه هنری برپا شد:

شب پرخاطره هنرمندان و نویسندگان با یاد شهید سیاح طاهری

یاد و خاطره شهید سیاح طاهری در نخستین شب خاطره حوزه هنری در سال ۹۵ توسط هنرمندان و نوینسدگان گرامی داشته شد. به گزارش پرس شیعه؛ در اولین مراسم شب خاطره حوزه هنری در سال جدید که پنجشنه اول اردیبهشت برگزار شد، تعدادی از...