بایدهای استفاده مطلوب از فرصت مغتنم محرم برای هیئت‌ های انقلابی از منظر امام خامنه ای؛

بایدهای استفاده مطلوب از فرصت مغتنم محرم برای هیئت‌ های انقلابی

شما که می‌توانید با مردم حرف بزنید، این مسئولیّت‌آور است. اگر جامعه‌ی مدّاح کشور آنچنان‌که شایسته‌ی این مقام است بتواند مسئولیّت خود را ادا کند، تحوّلی در سطح کشور اتّفاق می‌افتد. به گزارش پرس شیعه؛ متن زیر برخی از...