هویت یکی دیگر از قربانیان حادثه اتوبوس سربازان شناسایی شد

هویت یکی دیگر از قربانیان حادثه اتوبوس سربازان شناسایی شد

شیراز -  هویت یکی دیگر از قربانیان حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس سربازان شناسایی شد. به گزارش پرس شیعه؛ هویت یکی دیگر از قربانیان حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس سربازان در نی ریز از سوی پزشکی قانونی فارس شناسایی شد. بر این...