تاکید آیت الله سبحانی بر لزوم هوشیاری در برابر حیله گری دشمنان

تاکید آیت الله سبحانی بر لزوم هوشیاری در برابر حیله گری دشمنان

حضرت آیت الله سبحانی ضمن بیان لزوم پناه بردن به خدا از وسوسه های شیطان گفت: شاید خداوند در دو آیه اخیر جنبه تعلیمی دارد؛ در واقع خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) می فرماید، اما می خواهد به ما تعلیم دهد؛ همیشه باید از همزات...