وفای به عهد معیار اعتماد و سنجش ایمان

وفای به عهد معیار اعتماد و سنجش ایمان

وفای به عهد، مسئولیت اخلاقی و شرعی عهد در لغت، به معنای حفظ و نگهداری چیزی و اهتمام به آن در همه احوال است. در فارسی عهد را پیمان می گویند که به معنای میثاق و به گردن گرفتن امری یا چیزی و ملتزم شدن به امری است. امین...