حاصل مواجهه عملکرد مدیریت فرهنگی با امام خامنه ای در یک عبارت ؛ ولنگاری فرهنگی

حاصل مواجهه عملکرد مدیریت فرهنگی با امام خامنه ای در یک عبارت ؛ ولنگاری فرهنگی

مقام معظم رهبرى در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس دهم فرمودند: «در موضوع فرهنگ، نوعى ولنگارى و بى‌اهتمامى در دستگاه‌ هاى فرهنگى به چشم مى‌خورد، زیرا در تولید کالاى فرهنگى مفید و جلوگیرى از تولید کالاى فرهنگى مضر،...